250619_mb_2282_w


Med barn menes på denne nettsiden barn og unge 0-20 år

Barn forteller sjelden det viktigste, vondeste eller vanskeligste. Ikke i barnehagen, i skolen, hos helsesøster, i ppt, hos bup, i barnevernet, i barnehus, til politiet eller i retten.
De er kloke, og de vurderer og tester hvilke voksne de forteller til. Verken voksnes tittel eller ekspertkunnskap avgjør om de forteller. Norge går glipp av MYE.

• 3 av 4 barn forteller ikke det vondeste eller vanskeligste til psykisk helsevern*
• 3 av 4 barn forteller ikke det vondeste eller vanskeligste til barnevernet*
• 4 av 5 som har opplevd vold/overgrep forteller ikke om det til noen i det offentlige*
• I hver barnehage, klasse, fins det barn som bærer på noe de skulle fortalt til en voksen.

250619_mb_2282_w
Barn VET mye om HVA som skal til, for at mange flere barn rundt i landet skal få SNAKKE TRYGT. Voksne har prøvd lenge, barns løsninger kan vel nå slippe til?

Hvem bør ta ansvar?

•STORTINGSPOLITIKERE HAR STORT ANSVAR
•REGJERING DEPARTEMENT OG DIREKTORAT HAR STORT ANSVAR
LEDELSE I KOMMUNER HAR STORT ANSVAR
•LEDELSE I STATLIGE TJENESTER HAR STORT ANSVAR
•FAGFOLK I ALLE SYSTEMER FOR BARN HAR ANSVAR 
•UTDANNINGER OG KUNNSKAPSSENTRE HAR STORT ANSVAR

171219_mb_08_1_c

Erna har ansvar. Proffer overrekker statsminister Erna Solberg budskap om å SNAKKE TRYGT

080120_mb_06

Bent har ansvar. Proffer overrekker helseminister Bent Høie budskapet om å SNAKKE TRYGT

Hvordan ta ansvar?

STORTINGSPOLITIKERE
Stortinget ber vi ta stort ansvar, alt lovverk for barn må sikre at barn får snakke trygt
I hver eneste lov må det stå:
• Barn må kunne snakke trygt og alene
• Fagfolk må kunne beskytte det barnet forteller
• Fagfolk må kunne samarbeide med barn

Dette står i FNs barnekonvensjon, den går foran alle andre lover
Det må nå inn, så raskt som det er mulig, i:
• Barneloven
• Barnehageloven
• Opplæringsloven
• Pasientrettighetsloven
• Helsepersonelloven
• Barnevernloven
• Straffeprosessloven

Det skulle vært der for lenge siden! Vi ber dere politikere nå sikre dette! 
Fagfolk må ha rammer som sikrer at barn får snakke trygt.

Kvalitetsindikatorene som måler om systemene virker, må måle mye av det som er viktig for barn. Vi ber dere politikere på Stortinget passe på om kvalitet måles på denne måten og hvordan nye nasjonale satsinger og planer inkluderer kunnskap fra barn. 
tankestrek2_3

REGJERINGEN, DEP. OG DIREKTORAT
Vi ber Regjeringen ta stort og dypt ansvar for at FNs barnekonvensjon blir en tydeligere del av særlovene i Norge. Fagfolk må ha rammer som sikrer at barn får snakke trygt. Det skulle de hatt for lenge siden :-)

I hver eneste lov må det komme tydelig fram:
• Barn må få snakke trygt og alene med en de er trygg på
• Fagfolk må kunne beskytte det barnet forteller
• Fagfolk må kunne samarbeide med barn


Dette krever initiativ fra ministrene. Det gjelder Barneloven, Barnehageloven, Opplæringsloven, Pasientrettighetsloven, Helsepersonelloven, Barnevernloven, Straffeprosessloven og Forvaltningsloven.

Regjeringen, departementene og direktoratene ber vi følge opp Barnekonvensjonen og
sikre at forskrifter og retningslinjer bygger på kunnskap fra barn om
hva som skal til, for at barn får snakke trygt. Dette har dere en plikt til å gjøre etter FNs barnekonvensjon, art 4 og generell kommentar nr. 5 (2003).

Regjering, departement og direktorat ber vi ta ansvar for at kunnskap fra barn
om hva som gjør systemene trygge og som sikrer at barn kan SNAKKE TRYGT,
kommer tidlig inn, i alle nasjonale prosjekter og satsinger. Det vil avgjøre om satsingene oppleves nyttige, for dem satsingene lages for.

Vi ber også om at kvalitetsindikatorer bestemmes, med utgangspunkt i hva
som er viktig for barn og gjør systemene trygge for barn. 

tankestrek2_3
120120_mb_0971_nett_web2


LEDELSE I KOMMUNENE
Kommuneledelsen ber vi ta et stort ansvar for at alle barn i kommunen sin
systematisk får vite hva voksne eller andre barn IKKE har lov til å gjøre mot dem
Barnehagene og skolene må få hovedansvar for at barn får denne informasjonen

Kommuneledelsen ber vi også sikre at systemene for barn kvalitetssikres, dette
må gjøres gjennom undersøkelser og kommunerevisjon, med kvalitetsindikatorer som er viktige for barn. Dette gjelder i:
• barnehagen
• skolen
• psykisk helsetjenester
• barnevernet

Kommuneledelsen ber vi ta et stort ansvar for at  ALLE som jobber med barn i deres kommune, får opplæring i:
• Hvordan samarbeide med barn på en måte som oppleves trygg for barn
• Hvilke rammer som skal til for at barn skal kunne snakke trygt
• Hvordan fagfolkene må møte barn for at de skal kunne snakke trygt

tankestrek2_3

LEDELSE I STATLIGE TJENESTER
Ledere i statlige tjenester, hos Fylkesmannen og i Helsetilsynet ber vi se til at systemene for barn kvalitetssikres. Dette kan gjøres gjennom undersøkelser og tilsyn, med kvalitetsindikatorer som er viktige for barn. Det gjelder:
• politi
• rettssystem
• Bufetat
• Bup

Ledere i statlige tjenester ber vi ta et stort ansvar for at ALLE som jobber med barn i deres tjenester, får opplæring i:
• Hvordan samarbeide med barn på en måte som oppleves trygg for barn
• Hvilke rammer som skal til for at barn skal kunne snakke trygt
• Hvordan fagfolkene må møte barn for at de skal kunne snakke trygt

tankestrek2_3

FAGFOLK SOM MØTER BARN
I alle samtaler med barn om noe som oppleves viktig, vanskelig eller vondt,
har du ansvar for at samtalen oppleves trygg for barnet. Det gjelder i barnehagen, skolen, helsetjenestene, barnevernet, fritid, politiet eller i rettssystemet.

FØR SAMTALEN: spør barnet
• OM barnet vil snakke alene med en voksen
• HVEM barnet kan snakke trygt til
• HVOR barnet kan snakke trygt

Vi ber deg si til barnet hva du vil gjøre med det barnet forteller
Vi ber deg si at INGEN FÅR VITE, uten at barnet og du avtaler
Vi ber deg at hvis barnet forteller noe veldig vondt eller farlig, må noe gjøres for at barnet ikke skal ha det vondt. Men hva som skal gjøres, må bestemmes sammen med barnet

UNDERVEIS i samtalen: samarbeid med barnet
Vi ber deg gi barnet informasjon det trenger for å kunne beskrive sine ønsker
Lytt til det barnet forteller og prøv virkelig å forstå hva barnet opplever som det viktigste, vanskeligste eller vondeste
Om noe skal bestemmes, ta utgangspunkt i barnets ønsker
Hvis barnets ønsker ikke kan følges, bygg avgjørelsen på noe av det barnet ønsker

ETTER samtalen: bestem sammen med barnet
om noe skal fortelles videre og hva du kan skrive ned

• HVA kan fortelles videre/dokumenteres
• HVEM kan få vite noe som barnet forteller
• NÅR kan det fortelles?
• HVORDAN kan det fortelles?

tankestrek2_3
120120_mb_0971_nett__2v

UTDANNINGER OG KUNNSKAPSSENTRE
Utdanningene og kunnskapssentrene ber vi ta et stort ansvar for at
alle som skal jobbe med barn, lærer om og får ferdighetstrening i:

• Hvordan samarbeide med barn på en måte som oppleves trygg for barn
• Hvilke rammer som skal til for at barn skal kunne snakke trygt
• Hvordan fagfolkene må møte barn for at de skal kunne snakke trygt

Dette gjelder barnehagelærere, lærere, politi, psykologer, miljøarbeidere,
helsesykepleiere, barnevernarbeidere og dommere

tankestrek

SNAKKE TRYGT bygger på hovedfunn fra undersøkelser gjennomført 2014-19 av Forandringsfabrikken kunnskapssenter. I de ulike undersøkelsene er det til sammen 5500 barn i skolen, 1700 barn som får psykisk helsehjelp, 1100 som har vært i kontakt med barnevernet og 240 barn som enten har vært i kontakt med barnehus, politi eller retten som har svart. 

tankestrek2

Har du ikke sett dette? Her er grunner for at barn må få snakke trygt.

NORGE GÅR GLIPP AV
Filmene er laget for at mange skal kunne forstå at barns erfaringer og råd trengs, for at systemene skal kjennes trygge for barn.
Voksne har lenge prøvd å finne ut hva som skal til, for at barn kan fortelle om det som er vondest eller vanskeligst, men:
Det trenger ikke være sånn.
Barn har løsninger.
Hvis voksne vil forstå.

*Grande, H. B. m.fl (2019). Psykisk helsevern fra oss som kjenner det. Oslo: Universitetsforlaget.
*Forandringsfabrikken (2020). Snakke trygt. Oslo
*Hafstad, G. S., & Augusti, E. M. (Red.) (2019). Ungdoms erfaringer med vold og overgrep i oppveksten: En nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12 til 16 år. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 4/2019).

Forandringsfabrikken Peder Claussønsgate 2, 0165 OSLO. Org.nr: 911705214.